Ø 72.0000

Sonne Piston
Ø 72,000 Ø 72,000 Ø 72,000
Ø
Ø 72,000
Ø 72,000 Ø 72,000
Ø 72,000 Ø 72,000
Ø 72,000 Ø 72,000
Ø 72,000
Ø 72,000 Ø 72,000
Ø 72,000 Ø 72,000
Ø 72,000 Ø 72,000 Ø 72,000
Benzin Engine : 843.A1.000 4-Cyl. 1368 cc 66-70 Kw 90-96 HP 500L 1.L 16V, Dolbo 1.4 16V, Idea 1.4 16V, Punto II 1.4 16V, Stilo 1.4 16VAlfa Romeo, Chrysler, Lancia
Ø 72,000
Montage Height
Cyl. 4 72,00 222 K13500 222 KR13500
222 R13500
S01
Ø 72,000
1,20
CR,P
S26
Ø 72,000
1,20
P
S35
Ø 72,000
2,00
CR,P
ST 26,80 72,40 222 K13501 222 KR13501
TB 49,80
HD -8,00
VT 1,4
62,30
Ø 72,000
18 x 53