Ø 127.0000

Sonne Piston
Ø 127,000 Ø 127,000 Ø 127,000
Ø
Ø 127,000
Ø 127,000 Ø 127,000
Ø 127,000 Ø 127,000
Ø 127,000 Ø 127,000
Ø 127,000
Ø 127,000 Ø 127,000
Ø 127,000 Ø 127,000
Ø 127,000 Ø 127,000 Ø 127,000
Diesel Engine :DI12 Euro26 Cyl. 11700cc 235 Kw (321 HP) 17:1 Endüstriyel, Marin
Ø 127,000 RC,YP,T
Montage Height
Cyl. 6 127,00 606 K03000 606 KR03000
606 R02800
S19
Ø 127,000
3,50
CR
S09
Ø 127,000
2,385
S35
Ø 127,000
3,50
CR
606 A03000
ST 85,20
TB 133,910
HD -21,90
90,00
Ø 127,000
54 x 106