Ø 91.0000

Sonne Piston
Ø 91,000 Ø 91,000 Ø 91,000
Ø
Ø 91,000
Ø 91,000 Ø 91,000
Ø 91,000 Ø 91,000
Ø 91,000 Ø 91,000
Ø 91,000
Ø 91,000 Ø 91,000
Ø 91,000 Ø 91,000
Ø 91,000 Ø 91,000 Ø 91,000
Diesel Engine :Starex 2.5 CRDID4BC 4 Cyl. 2497 cc125 Kw170PSHYUNDAI
Ø 91,000 RC,OCP,BB,T,YP
Montage Height
Cyl. 4 91,00 265 K00710 265 KR00710
265 R00700
S11
Ø 91,000
2,50
CR
S04
Ø 91,000
2,00
CR
S35
Ø 91,000
3,00
NT,ST
265 Z00700 SZ
G 94,20
TB 170,00
Ø 91,000
265 Z00701 SZ
G 94,70
TB 170,00
ST 54,25 91,50 265 K00711 265 KR00711
TB 83,70
HD -15,00
52,00
Ø 91,000
33 x 74
SHORT KISA
ST: 54,05 91,00 265 K00712 265 KR00712
TB: 83,50
ST: 54,05 91,50 265 K00713 265 KR00713
TB: 83,50