Ø 130.0000

Sonne Piston
Ø 130,000 Ø 130,000 Ø 130,000
Ø
Ø 130,000
Ø 130,000 Ø 130,000
Ø 130,000 Ø 130,000
Ø 130,000 Ø 130,000
Ø 130,000
Ø 130,000 Ø 130,000
Ø 130,000 Ø 130,000
Ø 130,000 Ø 130,000 Ø 130,000
Diesel Engine : OM 440/441 907 Euro 1,V6 Diesel 11309cm3 , 151 kW (205 PS), 18:1 Einbaumotor1993...OM 442,440.907, 907, 900, 931 Euro 1,V 8 Diesel, 15080 cm, 195 kW (265 PS) , 16,9:1 Hub 142mm Einbaumotor 01/1965...OM 443, Euro 1, V 10 Diesel, 18848 cm, 18:1 Einbaumotor1993...OM 444, Euro 1, V 12 Diesel, 22618 cm, 18:1 Einbaumotor1993...
Ø 130,000 RC, EP
Montage Height
Cyl. 6/8/10/12 130,00 150 K09800 150 KR09800
150 R09800
S01
Ø 130,000
3,00
CR
S08
Ø 130,000
3,00
CR
S35
Ø 130,000
4,00
CR
150 Z09800 S
G 144,5
F 153,8
Y 9,92
C 1
TB 253
Ø 130,000
150 A09800
150 Z04401 S
G 144,5
F 153,8
Y 10,07
C 1
TB 253
150 A09801
ST 81,45
TB 126,45
HD -26,40
59,00
Ø 130,000
46 x 99
SHORT KISA
ST: 81,15 130 150 K09801 150 KR09801
TB: 126,15